Pytania i odpowiedzi


Czy Centra Wsparcia Kolping-Praca zajmują się pośrednictwem pracy za granicą?
Nie, nie prowadzimy pośrednictwa pracy za granicą.


Czy organizują Państwo kursy języka angielskiego
Nauka języka obcego może być jedynie częścią szkolenia zawodowego. Nie organizujemy samodzielnych kursów językowych.


Czy organizują Państwo szkolenia komputerowe

Tak, organizujemy szkolenia komputerowe. Kurs komputerowy może być też częścią szkolenia zawodowego


Jakie szkolenia są organizowane?

Założeniem projektu jest indywidualny dobór szkolenia do potrzeb uczestniczących w nim osób, dlatego nie posiadamy listy proponowanych szkoleń. W trakcie rozmowy z doradcą zawodowym wybierany jest kurs, którym beneficjent projektu jest zainteresowany i który umożliwi mu później znalezienie i wykonywanie odpowiedniej pracy. Jeżeli jest większa ilość osób, które są zainteresowane danym zagadnieniem, organizowane jest szkolenie grupowe. Natomiast jeśli tylko jedna osoba potrzebuje przeszkolenia w danym zakresie, wysyłana jest na kurs indywidualnie.


Czy oferują Państwo w tej chwili kursy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne?

Organizujemy kursy przeznaczone dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Urzędzie Pracy od ponad 24 miesięcy. Kursy te są częścią ścieżki projektowej obejmującej poradnictwo zawodowe, szkolenia i pośrednictwo pracy, dlatego też w kursie można uczestniczyć dopiero po spotkaniach z doradcą zawodowym. Nie można wziąć udziału w samym szkoleniu z pominięciem pozostałych elementów


Czy osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy, która w ostatnim roku została skierowana .na prace interwencyjne może wziąć udział w projekcie?

Nie, niestety w szkoleniach organizowanych w ramach tego projektu taka osoba nie może wziąć udziału. Osoby pracujące podczas prac interwencyjnych tracą w Urzędzie Pracy status osoby bezrobotnej. Mogą po zakończeniu pracy na nowo zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jednak okres pozostawania bez pracy liczy im się „od nowa”. Nie są więc już osobami bezrobotnymi nieprzerwanie od ponad 24 miesięcy.


Czy należy posiadać wykształcenie zawodowe lub podstawowe, aby wziąć udział w projekcie?
Nie. Projekt jest wprawdzie skierowany przede wszystkim do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadających wykształcenie zawodowe lub podstawowe oraz bez doświadczenia zawodowego, ale osoby z wykształceniem innym niż zawodowe/podstawowe - też mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem, że są zarejestrowane w Urzędzie Pracy od ponad 24 miesięcy  jako osoba bezrobotna.


Kim jest osoba bezrobotna?

Bezrobotny – to osoba pełnoletnia, która nie pracuje, nie uczy się w systemie dziennym, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada gospodarstwa rolnego, nie posiada prawa do renty, emerytury itp. czyli nie uzyskuje żadnych dochodów, a jest gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie albo innej pracy zarobkowej. Jeżeli jest osobą niepełnosprawną – musi być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy i oczywiście jest zarejestrowana w Powiatowym (lub Grodzkim) Urzędzie Pracy, zgodnie z miejscem zameldowania.Szczegółowe definicje podaje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z  20.04.2004 r.


Jakie wymagania należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie
Aby wziąć udział w projekcie trzeba być osobą niepracującą, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, pozostająca bez pracy nieprzerwanie od ponad 24 miesięcy lub osoba korzystająca długotrwale z pomocy społecznej.