EFS


Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL)

Aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły korzystać ze środków funduszy strukturalnych konieczne jest stworzenie szeregu dokumentów. Pierwszy z nich to Narodowy Plan Rozwoju - dokument określający cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz sposoby ich osiągnięcia. Jego wdrażaniu służą programy operacyjne. W Polsce jednym z takich programów jest Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego postanowienia są uszczegółowione w Uzupełnieniu Programu. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i zarządzanie projektem wymaga dobrej znajomości obu dokumentów.

Głównym celem SPO RZL jest:

„budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

Realizacja niniejszego celu przyczyni sie do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągniecie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unia Europejska na poziomie regionalnym i krajowym.

Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy Priorytety:

* Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on służyć również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest tez wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

* Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
System edukacyjny powinien pozwalać osobom w każdym wieku zdobyć umiejętności, które pozwolą funkcjonować na rynku pracy. Dlatego celem priorytetu jest rozszerzanie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu. Istotne jest również włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejne cele priorytetu to podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten ma wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji publicznej poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń.

* Priorytet 3: Pomoc techniczna
Celem tego priorytetu jest wsparcie instytucji zajmujących sie wdrażaniem SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.

Program określa, jakie Działania mogą być podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego Priorytetu i Działania. Poniższa tabela to zestawienie Priorytetów i Działań SPO RZL. Wskazuje ona instytucje wdrażające dla poszczególnych Działań. Takie instytucje m.in. ogłaszają konkursy na projekty, przyjmują wnioski o dofinansowanie realizacji projektu i organizują prace Komisji Oceny Projektów. W punkcie konsultacyjnym instytucji wdrażającej można otrzymać szczegółowe informacje m.in. na temat sposobu wypełniania wniosków.

Nr Działania

Nazwa Działania

Instytucja Wdrażająca

Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

1.1.

Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

1.2.

Perspektywy dla młodzieży

Właściwy dla regionu Wojewódzki Urząd Pracy

1.3.

Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Właściwy dla regionu Wojewódzki Urząd Pracy

1.4.

Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.5.

Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

1.6.

Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

2.1.

Zwiększanie dostępu do edukacji
– promowanie kształcenia ustawicznego

Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej

2.2.

Podnoszenie jakości nauczania w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej

2.3.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2.4.

Wsparcie zdolności administracyjnych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Priorytet 3. Pomoc techniczna

3.1.

Wsparcie zarządzania SPO RZL 

 

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

3.2.

Informacja i promocja Działań
SPO RZL

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

3.3.

Zakup sprzętu komputerowego

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Za realizacje SPO RZL odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełniący role Instytucji Zarządzającej. SPO RZL jest programem jest „monofunduszowym” (wszystkie działania SPO RZL są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być współfinansowane również projekty, które odpowiadają celom drugiego Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
http://www.efs.gov.pl/
http://www.europa.eu.int/